Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXI SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 28.03.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Na početku sjednice predsjednik Kluba SDA Helmedin Kulašin je svim vijećnicima islamske vjeroispovijesti čestitao nastupanje Ramazana.

Prva tačka dnevnog reda bio je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Žepče za period 01.01.-31.12.2022. godine. Uvećani prihodi, a samim tim i uvećani rashodi, najznačajnije su obilježje Budžeta za prethodnu godinu. Posljedica je to većih prihoda od PDV-a i prihoda od poreza na dohodak, kao i uvećane potpore općini sa federalnog i kantonalnog nivoa. Rashodi su pratili prihode po budžetskim stavkama, a ostvaren je i budžetski suficit u iznosu od 42.898 KM. Kad se pogleda stavka „kapitalna ulaganja“, može se reći da je prošlogodišnji Budžet bio iznimno stabilan i imao razvojnu komponentu.

Godišnji plan rada Općinske uprave/Općinskih službi karakteriše strateško planiranje koje, uz kontinuiran rad na ostvarenju zacrtanih ciljeva, garantuje uspjeh. Aktivnosti za 2023. godinu su precizne i jasno zacrtane, a takav način rada daje rezultate u poboljšanju kvaliteta života građana naše općine. Izvjesno je da će se ovakav trend nastaviti, a nadamo se i rezultirati sve većim zadovoljstvom građana, posebno u ruralnim sredinama.

Izvještaj o realizaciji PKI ukazao je na mnoštvo realiziranih projekata u prethodnoj godini, gdje prednjači investiranje u putnu infrastrukturu, izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže, ulaganje u rasvjetu, izgradnja zgrade Osnovne škole, uređenje desne obale rijeke Bosne i dr.

Plan PKI za 2023. godinu je ambiciozan, a posebno raduje izgradnja kotlovnice za BIO-gorivo, dodjela zemljišta za ambulantu u Željeznom Polju i novi objekat Doma zdravlja.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj Općinskog pravobraniteljstva za 2022. godinu.

Takođe, razmatrani su i usvojeni Izvještaj Plana integriteta za 2022. godinu, Izvještaj o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) za 2022. godinu, Izvješta o realizaciji plana implementacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ) za 2022. godinu i Akcioni plan implementacije LAPZ-a za 2023. godinu.

Kao i svake godine, Izvještaj JU „Opća biblioteka“ Žepče zaslužuje svaku pohvalu. Opća biblioteka, na čelu sa direktoricom Sabinom Maličbegović, iz godine u godinu ostvaruje sve veće uspjehe, realizira sve veći broj projekata i privlači sve više čitalaca što nas posebno raduje. Od kulture se ne očekuje profit, ali to ne vrijedi za našu biblioteku koja ostvaruje i pozitivan finansijski rezultat.

Vezano za Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, vijećnik Helmedin Kulašin ukazao je na sporost u rješavanju predmeta. Istaknuto je da je problem u Poreskoj upravi koja pravi zastoj u rješavanju.

Informacija o rezultatima ankete građana o zadovoljstvu javnim uslugama u 2022. godini generalno pokazuje blagi porast zadovoljstva građana, što nas raduje, ali i iziskuje još rada i truda kako bi građani bili što zadovoljniji.

Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama usvojen je jednoglasno.

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba