Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXXI SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 29.02.2024.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama 31. sjednice Općinskog vijeća Žepče.

U četvrtak, 29.02.2024. godine, upriličena je 31. sjednica Općinskog vijeća Žepče.

Prije usvajanja zapisnika s protekle sjednice i vijećničkih pitanja, prisutnima se obratila vijećnica dr. Ana Zlovečera Jukić, direktorica JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče,  koja je upoznala Općinsko vijeće kao osnivača sa štetom koja je nastala na zgradi Stacionara tokom olujnog nevremena koje je pogodilo našu općinu 23.02.2024. godine. Dr. Zlovečera Jukić naglasila je da uprkos svemu što se dogodilo najbitnija stvar da niko od pacijenata, osoblja i prolaznika nije povrijeđen te da niti u jednom trenutku nije bilo prekinuto pružanje medicinske pomoći. Svi pacijenti su zbrinuti u Dom Ministro. U svom izlaganju zahvalila se svima koji su pružili potporu i pritekli u pomoć, kako pojedincima tako i institucijama.

U dijelu vijećničkih pitanja vijećnica Zlovečera Jukić, ispred Vijeća roditelja KŠC „Don Bosco“ Žepče, predložila je ukidanje dežurstava učenika u školama u cilju sigurnosti učenika. Ovu inicijativu podržao je i direktor OŠ „Žepče“ Boris Sović.

Vijećnik Nermin Bečić (SDA) podsjetio je na radove na saobraćajnoj signalizaciji u Begovom Hanu koji su do sada realizirani oko 50%, te apelovao da se isti u skorije vrijeme izvedu u cijelosti.

Vijećnica Slavica Andrić Šajinović je postavila pitanje vezana za stanje hidrantske mreže.

Vijećnik Helmedin Kulašin, predsjednik kluba SDA, postavio je pitanje vezano za rješavanje problema oborinskih voda prilikom izgradnje koridora Vc i rješavanje postojećih sistema odvoda.

Nakon vijećničkih inicijativa i pitanja, pristupilo se realizaciji dnevnog reda:

1.     Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine prezentirao je predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić koji je napomenuo da je u naznačenom periodu održano ukupno 10 redovnih sjednica na kojim se našlo 99 tačaka.

Kada je u pitanju prisustvo vijećnika na sjednicama, isto se kretalo u postotku od 93% (od ukupno 25 vijećnika na 10 sjednica bilo je 18 opravdanih izostanaka), što predstavlja odličan osnov za efikasan i kvalitetan rad OV. Ova točka usvojena je jednoglasno.

2.     Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2023. godinu - općina Žepče ima jedan kontinutet, odnosno stalni napredak koji se ogleda u nizu aktivnosi provedenih na poboljšanju infrastrukture, radu općinske uprave, kvalitetu obrazovanja, poboljšanju poslovnog okruženja, unapređenju socijalne i zdravstvene zaštite, zadržavanju mladih na području općine Žepče, razvoju i podršci kulturi i sportu, a sve je to urađeno kroz redovnu komunikacija sa građanima, saradnjom sa višim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama i investitorima.

U dijelu najvažnija dostignuća pohvalno je i važno istaći realizovane projekte kako bi se zadovoljila potreba za izgradnjom lokalnih i nekategorisanih cesta.

Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2023. godinu jednoglasno je usvojen.

3.     Informaciju o stanju sigurnosti za period januar - decembar 2023. godine prezentirao je načelnik Policijske uprave Žepče Vinko Grlić i to po oblastima kriminaliteta, javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja, kao i ostalih segmenata iz domene rada i nadležnosti PU Žepče. U naznačenom periodu Policijska stanica Žepče je prijavila 89 krivičnih dijela. Kada je u pitanju javni red i mir, izdato je 158 prekršajnih naloga i upućeno je 58 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sudu. U izvještajnom periodu, kada je sigurnost saobraćaja u pitanju, kontrolisano je 17.747 vozila i 19.366 lica u vozilima. Zbog počinjenih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja evidentirana su 9.902 prekršaja, od toga su policijski službenici uočili i sankcionirali prekršajnim nalozima 3.568 vozača, dok je mobilni radar zabilježio 6.257 prekršaja prekoračenja brzine.

Iako Policijskoj upravi Žepče nedostaje 18 policijskih službenika, rad PU Žepče ocijenjen je vrlo pohvalno.

U budućem periodu će se naglasak staviti na pojačane policijske ophodnje u večernjim satima u najudaljenijim mjesnim zajednicama općine Žepče.

Projekt postavljanja video nadzora u cijelom gradu uskoro će biti realizovan što će uveliko olakšati rad policijskih službenika i doprinijeti sigurnosti naših sugrađana.

4.     Vijećnice i vijećnici pohvalili su rad i aktivnosti koje poduzima Biro rada Žepče u aktivnostima posredovanja u zapošljavanju, kao i sudjelovanju na mnogobrojnim projektima. U svom izlaganju šefica Biro rada Žepče Biljana Šišić istakla je podatak da je trenutni broj nezaposlenih osoba na evidenciji Bira Žepče najmanji od kada ovaj ured ima podatke za općinu Žepče.

5.     Izvještaj o radu Lokalnog ekonomskog foruma (LEF) za 2023. godinu i Plan rada za 2024. godinu takođe su podržani od strane vijećnika.

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos