Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXXII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 26.03.2024.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

U utorak, 26.03.2024. godine, upriličena je 32. sjednica Općinskog vijeća Žepče.

Na početku sjednice, vijećnik Nermin Bečić (SDA) uputio je inicijativu za rješavanjem problema pasa lutalica u MZ Begov Han.

Nakon toga, pristupilo se realizaciji dnevnog reda:

1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Žepče za 2023. godinu prezentirao je pomoćnik općinskog načelnika i šef Službe za gospodarstvo i finansije Namik Malićbegović. U periodu 01.01.-31.12.2023. godine u Budžetu Općine Žepče ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 13.094.125 KM i ukupni rashodi u iznosu od 12.527.504 KM, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 566.621 KM. Primijetan je rast prihoda od PDV-a, poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina. Prihodi Budžeta Općine Žepče za 2023. godinu planirani su u iznosu od 12.150.000 KM, a ostvarenje prihoda u 2023. godini iznosilo je 13.094.125 KM ili 108% od planiranog iznosa. Kao osnovni razlog nastavka pozitivnog trenda iz 2022. godine u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak je porast prosječne plaće, povećanje plaća u privatnom sektoru i proizvodnim djelatnostima.

2.     Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Opća biblioteka“ Žepče - Kada je u pitanju rad žepačke Biblioteke direktorica Sabina Maličbegović je naglasila da pored raznih poteškoća s kojima se ova Ustanova susreće u radu, 2023. godina je bila pozitivna, te su uspješno realizirali sve programske ciljeve i projekte, što će nastaviti raditi i u budućnosti. Pohvale za direktoricu i djelatnice uputili su i vijećnici, uz poziv predsjednika Kluba SDA Helmedina Kulašina da svi vijećnici i vijećnice, ukoliko već ranije nisu, odmah danas nakon sjednice odu u Biblioteku i učlane se kako bi i na taj način iskazali potporu ovoj Ustanovi.

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Žepče za 2023. godinu - Potpora i pohvale za predan i ustrajan rad i pozitivno poslovanje upućeni su i direktorici ove Ustanove, dr. Ani Zlovečeri Jukić. Ustanova je u 2023. godini također pozitivno poslovala, izmirene su sve obveze prema zaposlenicima i dobavljačima, ali su imali i pune ruke posla. Tako je broj posjeta u Službi opće i porodične medicine za 22.580 (16%) veći u odnosu na 2022. godinu, a broj pruženih usluga je veći za 44.827, što je povećanje za 13%.

U 2023. godini je zabilježen pad broja osiguranih osoba, ali i porast hroničnih nezaraznih bolesti i malignih oboljenja. Investicije su u 2023. godini iznosile oko 250.000 KM.

U 2022. godini je završena izgradnja ambulante u Begovom Hanu, a u 2023. je započeta izgradnja ambulante u Željeznom Polju, čiji se završetak planira u 2024. godini.

Još jednom je iskazana potreba za novim adekvatnim prostorijama, odnosno izgradnji nove zgrade Doma zdravlja u Žepču.

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Razvojne agencije Žepče za 2023. godinu - Pohvale i čestitke od strane vijećnika upućene su i Razvojnoj agenciji Žepče koja je sve zacrtane programske ciljeve i zadatke uspješno obavila u 2023. godini.

Agencija je kao i do sada sudjelovala u pripremi i provedbi svih planova i projekata koji su od značaja za općinu Žepče uz svesrdnu tehničku pomoć lokalnim partnerima, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Nastavljena je podrška MSP sektoru u svim segmentima, od poslovnog planiranja i obuka, priprema projektnih prijedloga do savjetovanja i informisanja.

Pokrenut je i Poljoprivredni savjetodavni servis koji je na usluzi svim poljoprivrednim proizvođačima općine Žepče, a konstantno se radi i na edukaciji i ličnom unapređenju svih zaposlenika RAŽ-a, kako bi što bolje odgovorili na sve izazove sa kojima se susreću.

Sva tri Izvještaja su usvojena jednoglasno.

 

Pored navedena tri, usvojeni su i Izvještaji Općinskog pravobraniteljstva, Izvještaj o realizaciji Plana implementacije LAPZ-a (Lokalni akcioni plan zapošljavanja) općine Žepče za 2023. godinu, Akcioni plan implementacije LAPZ-a za 2024. godinu i Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana implementacije integrirane strategije razvoja općine Žepče 2018.-2027. za 2023. godinu.

5.     Usvojen je i Prijedlog Rješenja o imenovanju spoljnih članova Komisije za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća, u koju su jednoglasno imenovane Esma Delić i Marija Slišković kao članice. 

6.     Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje građevinskih parcela u KO Ozimica, gdje će sedam općinskih parcela od 600-750 m²  ići u proceduru javne prodaje s početnom cijenom od 15 KM po m², a koje su namijenjene za mlade bračne parove.

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

Po završetku sjednice, inicijativa našeg vijećnika Helmedina Kulašina djelimično je i realizovana, jer su članske iskaznice žepačke Biblioteke odmah danas kupili predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Edin Šišić, vijećnice Ana Zlovečera Jukić i Emina Huseinagić i vijećnici Nermin Bečić, Mehmed Krehmić i inicijator Helmedin Kulašin.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos