Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XVIII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 30.11.2022.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Na početku sjednice dr. Ana Zlovečera Jukić, vijećnica i direktorica JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“, iznijela je informaciju u vezi sa stanjem područne ambulante u Željeznom Polju. S obzirom na činjenicu da je stari objekat ambulante neupotrebljiv, ambulanta će u što skorijem roku (dok se završi adaptacija prostora) biti privremeno smještena u prostorijama OŠ „Abdulvehab Ilhamija“. Ambulanta će biti fizički i vizuelno odvojena od dvorišta škole, sa pristupnim putem iz pravca Šahmana. Paralelno sa ovim aktivnostima, traži se najbolje rješenje za lokaciju za izgradnju nove područne ambulante u Željeznom Polju.

Vijećnik Goran Jurić osvrnuo se na problematiku prijevoza učenika srednjih škola za neugovoreni prijevoz.

Nakon toga, pristupilo se realizaciji dnevnog reda:

1., 2. i 3. S obzirom na činjenicu da je zamjenik predsjedavajućeg OV Ivica Penić izabran u Kantonalnu skupštinu, za novu zamjenicu predsjedavajućeg imenovana je vijećnica Slavica Andrić Šajinović. Iz istih razloga u Komisiju za izbor i imenovanja izabran je vijećnik Goran Jurić, a u Komisiju za etički kodeks i ponašanje OV - vijećnik Marko Ćuro. U Kolegij OV izabran je vijećnik Jozo Jukić.

4. Pod ovom tačkom razmatrane su izmjene i dopune Budžeta Općine Žepče za 2022. godinu. Istaknut je veći priliv sredstava, kao i uvećan iznos rashoda u tekućoj godini te je Budžet uvećan za 1,9 miliona KM. Na rashodovnoj stavci najviše sredstava je utrošeno na kapitalna ulaganja - 905.000 KM, od čega 400.000 KM za izgradnju nove školske sale u Željeznom Polju.

5. Nacrt Budžeta za 2023. godinu je predvidio sva uvećanja iz prethodne tačke tako da su proporcionalno uvećana sva predviđena ulaganja. Novina je predviđenih 70.000 KM za izgradnju nove područne ambulante u Željeznom Polju. Nacrt ide u dalju proceduru (javna rasprava, amandmani, prijedlog).

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos