Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XIX SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 22.12.2022.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Prva tačka dnevnog reda jučerašnje sjednice bio je prijedlog Budžeta Općine Žepče za 2023. godinu. U 2023. godini planirani su budžetski prihodi od 12.150.000,00 KM, od čega 48,88% čine porezni prihodi, najviše od PDV-a. Neporezni prihodi čine 22,51%, a tekuće potpore i donacije 28,59% planiranih prihoda. Struktura rashoda je sljedeća: izdaci za plaće i naknade uposlenih 20,93%, doprinosi 1,80%, izdaci za materijal i usluge neophodne za rad općinske administracije 13,07%, tekući transferi (JU Dom kulture, JU Biblioteka, sport, kultura, stipendije...) - 18,07%, a kapitalni izdaci (infrastrukturni i investicioni projekti) - 32,98%.

Klub SDA Žepče podržao je Prijedlog budžeta istakavši da pozdravlja povećanje budžeta za više od 2 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, što otvara put za nove infrastrukturne projekte u našoj općini.

Na današnjoj sjednici,  usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Žepče za 2023. godinu  za period januar-decembar 2023. godine. Riječ je o dokumentu kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, ciljevi, aktivnosti te djelovanje istog u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom poslova i zadataka.

Jednoglasno je usvojen i Izvještaj savjetnika za Stručno-pedagoški nadzor osnovnog i srednjeg obrazovanja općine Žepče za školsku 2021./2022. godinu, po oba nastavna plana i programa. Klub SDA Žepče pohvalio je izvještaje savjetnika Stručno-pedagoškog nadzora, koji su naveli brojne uspjehe na kantonalnim i federalnim takmičenjima naših učenika, što je pokazatelj dobrog rada pedagoško-odgojnih institucija na području općine Žepče. Istaknuto je da je neophodno više pažnje posvetiti praktičnoj nastavi, kako bi se školovali kadrovi osposobljeni za rad u privredi, a prema potrebama tržišta.

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos