Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XX SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 23.02.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Na početku sjednice vijećnik Edin Badnjar (SDA) je iznio inicijativu da se uredi parking prostor kod Osnovne škole „Žepče“ za autobuse koji prevoze školsku djecu, čime bi poboljšala sigurnost djece koja koriste autobuski prijevoz do škole, a istovremeno bi se omogućilo lakše odvijanje saobraćaja na toj lokaciji.

Isti vijećnik je postavio pitanje postoji li mogućnost za oslobađanje od takse na pretvorbu zemljišta prilikom izgradnje fotonaponskih elektrana.

Vijećnik Nermin Bečić (SDA) iznio je inicijativu - uređenje horizontalne signalizacije u MZ Begov Han (iscrtavanje linija saobraćajnih traka, iscrtavanje pješačkog prelaza sa akcentom na dio puta kod Osnovne škole) te izgradnja kružnog toka kod mosta u MZ Begov Han.

Nakon toga, pristupilo se realizaciji dnevnog reda:

1. i 2. Naši vijećnici su podržali Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine, kao i Prijedlog programa rada OV za 2023. godinu.

3. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2022. godinu naši vijećnici su takođe podržali, uz opasku da je vidljiva izuzetno uspješna saradnja sa višim nivoima vlasti, kao i sa međunarodnim organizacijama. Dostignuća navedena u Izvještaju u oblastima infrastrukture, socijalne zaštite, zdravstva, kulture i sporta, uveliko su pobaljšala kvalitet života građana.

4. Klub SDA je pohvalio Izvještaj PU Žepče o stanju bezbjednosti na području naše općine.

5. Informacija o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba koju je podnio Biro rada Žepče je podržana od strane naših vijećnika. Iznesene su pohvale za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja koji u velikoj mjeri doprinose smanjenju broja nezaposlenih u našoj općini.

6. Klub SDA je podržao Izvještaj o radu Lokalnog ekonomskog foruma (LEF) za 2022. gpodinu i Plan rada za 2023. godinu, uz preporuku da se kreira hodogram za izgradnju solarnih elektrana kako bi se olakšalo budućim investitorima u takve projekte.

7. Naši vijećnici su podržali Izvještaj o implementaciji Akcionog plana i Gender akcionog plana te istakli važnost realizovanih projekata, s obzirom da su ove aktivnosti privukle preko 77% investicija. Od 45 projekata, 11 je realizovano, 15 u fazi realizacije, a 15 čeka investitore. Takođe, 9 projekata Gender akcionog plana (GAP) su direktno ili indirektno doprinijeli ravnopravnosti spolova.

9. Klub SDA je podržao povećanje paušala vijećnicima iz razloga što su naknade vijećnicima u OV Žepče među najnižim u Federaciji, a povećanje budžetskih prihoda je više nego zadovoljavajuće.

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba