Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXVI SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 28.09.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Prije realizacije dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja i predlagali inicijative:

- Vijećnik Mehmed Krehmić je postavio pitanje u kojoj je fazi izgradnja ambulante u Željeznom Polju. Od direktorice JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče dobili smo informacije da je u fazi izrada glavnog projekta za ambulantu, da se u međuvremenu rješavaju pitanja neophodnih saglasnosti za izgradnju, izmještanje stubova Elektroprivrede sa parcele, te premještanje sjedišta Poljoprivredne zadruge „Poljar“ u alternativni objekat.

Nakon vijećničkih pitanja i nicijativa, prešlo se na realizaciju dnevnog reda:

1. Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu koji je prezentirao predsjedavajući Edin Šišić.

2. Polugodišnji obračun budžeta prezentirao je Šef službe za gospodarstvo i finansije Namik Malićbegović. Iz Obračuna je vidljivo da je ostvarenje prihoda 46% od planiranog. Evidentan je porast prihoda od  poreza na dohodak (68%), što je za 18% više od planiranog. Razlog navedenog je Odluka bivše Vlade FBiH o povećanju minimalne plate za 9,85% u odnosu na najnižu platu za 2022. godinu. Prihodi od indirektnih poreza  su realizovani u približno planiranom obimu za prvih šest mjeseci tekuće godine. Generalno, primjetan je trend oporavka privrednih aktivnosti pa se nadamo da će suficit biti i veći od trenutno ostvarenog. U rashodnovnom segmentu Budžeta, kao što je i planirano, vodilo se računa o kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu, podršci privredi, socijalnim kategorijama, obrazovanju, nosiocima sportskih i kulturnih aktivnosti.

3. Odluka da se raspiše javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Žepče usvojena je jednoglasno.

4. Jednoglasno je usvojena i odluka o davanju na korištenje nekretnina Poljoprivrednoj zadruzi  „Poljar“ Željezno Polje.

5. Udruženje „Spektar“ Žepče je povodom jubileja - 50 godina postojanja Džudo kluba „Mahnjača“ Žepče, predložilo da se Plaketa Općine Žepče za 2023. godinu dodijeli tom klubu za sve postignute uspjehe, rezultate i kontinuirani rad sa djecom i omladinom. Kako je i ranije bilo uspješnih klubova koji su slavili jubileje, a Plaketa im nije dodijeljena, Odbor za dodjelu priznanja je predložio da se Odluka o javnim priznanjima izmijeni jer po postojećim kriterijima nije moguće dodijeliti Plaketu na ovaj način, a kako bi se svim klubovima, uključujući i Džudo klub „Mahnjača“ Žepče, naredne godine dodijelila Plaketa. Predloženo je da se Džudo klubu „Mahnjača“ Žepče ove godine dodijeli „Pohvalnica općine Žepče“. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos