Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXXV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 27.06.2024.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama 35. sjednice Općinskog vijeća Žepče.

U četvrtak, 27.06.2024. godine, održana je 35. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatrano 9 tačaka dnevnog reda.

1.     U skladu sa Zakonom o budžetima FBiH, Dokument okvirnog budžeta Općine Žepče za period 2025.-2027. okvirni je dokument koji predstavlja projekciju budžeta za naredne tri godine. U navedenom dokumentu svi makroekonomski pokazatelji i generalna situacija u svijetu, koji direktno ili indirektno utiču na budžete u jedinicama lokalne samouprave, uvjetovali su to da projicirani budžet općine Žepče za navedeni period nije značajno povećan u odnosu na ovogodišnji Budžet, pa se predviđa da bi naredni budžeti mogli biti blizu iznosa od 13 miliona KM, što je na Vijeću predstavio pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović.

2.     Kao strateški dokumenti usvojeni su i Prijedlog Odluke o pristupanju Geneder akcionom planu Općine Žepče za period 2025.-2027. godina i Prijedlog Strategije informacionih tehnologija u službi digitalnog razvoja općine Žepče, kojima je data saglasnost Razvojnoj agenciji Žepče da pristupi izradi istih. Svrha Strategije informacionih tehnologija je jačanje učinka jedinica lokalne samouprave putem višegodišnje tehničke pomoći i razvoja kapaciteta kako bi bolje planirale, upravljala i poboljšale kvalitet pružanja usluga, poticale održivi razvoj i povećavale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima. Inače, Općina Žepče je jedna od deset općina koja sudjeluje u projektu USAID LGAA (Pomoć lokalnoj upravi) kroz koji će se provesti detaljna procjena digitalne spremnosti institucija kako bi se stekli uslovi za provođenje i uvođenje e-uprave. Digitalizacija će u svakom slučaju omogućiti brže, efikasnije i transparentnije pružanje usluga, a Strategija je neophodna za  planski razvoj i usklađivanje sa europskim standardima. Podsjetimo da je nedavno potpisan i Memorandum o razumijevanju između USAID-a i Općine Žepče, o pridruživanju pilot projektu sistema izdavanja e-dozvola u oblasti građenja.

3.     Prijedlog Odluke o cijeni i korištenjima vodnog objekta za navodnjavanje u podprojektnom području Lupoglav pojasnio je direktor JP „Komunalno“ Žepče, kazavši da je sistem za navodnjavanje u Žepačkim poljima predviđen samo za potrebe poljoprivrede, te da će budući korisnici istog morati potpisati izjavu o korištenju. Što se tiče cijena, 50 KM će koštati priključak na sistem za navodnjavanje, dok će se voda plaćati 0,20 KM po kubnom metru. 

4.     Informaciju o radu udruženja za 2023. godinu  pojasnio je pomoćnik načelnika i šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić, koji je iznio informaciju da na području općine Žepče djeluje 100 udruženja građana, od čega je otprilike 75 aktivnih udruženja koja rade i javljaju se na pozive s općinske i viših nivoa vlasti.  24 udruženja su vezana uz oblast kulture, 26 udruženja uz oblast sporta, dok je 11 udruženja koja su osnovana od strane braniteljske populacije. Barešić je naglasio da je Općina shodno svojim mogućnostima u 2023. godini, svesrdno  podupirala rad udruženja, te da će to činiti i ubuduće. Posebno je pohvalio Udruženje pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture općine Žepče koje se pokazalo kao najaktivnije udruženje koje promoviše sport i zdrav način života, prvenstveno kod mladih i djece.

5.     Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u KO Žepče-VAN (Novo Naselje) predviđa  raspisivanje natječaja za prodaju 21 preostale parcele u Novom Naselju. 

6.     Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina između općine Žepče i JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče takođe je jednoglasno usvojen, a direktorica Doma zdravlja dr. Ana Zlovečera Jukić rekla je da je to prvi korak u realizaciji velikog i važnog projekta za zajednicu, te da je Dom zdravlja spreman sve snage i resurse usmjeriti u izgradnju nove zgrade. Nakon usvajanja ove odluke izvršiće se zamjena nekretnina, gdje će novo zemljište u Žepačkim poljima preći u vlasništvo Doma zdravlja, a postojeće zemljište na kojem je sada zgrada ove Ustanove će preći u vlasništvo Općine, čime se formalno-pravno stiču uvjeti za početak ovog velikog projekta za lokalnu zajednicu.

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos